Saturday, August 26, 2006

SENKOSTA TELEFOKONTAKTO INTER ESPERANTISTOJ

Izolataj Esperantistoj ofte volas komuniki kun aliaj Espeantistoj por praktiki parolon.

Me devias de la kutima temo de "La Varbejo" por atentigi vin pri la ebleco telefoni senkoste tramonde per komputilo.

Mi rimarkis ke la personaj porfiloj de registrantoj en Lernu.com (kaj aliaj ekzemploj) iam mencias la programo "Skype" por tiu celo. Sed uzantoj de Skype bezonas rapidan interreto-konekton. Mi mankas tion, do mi ne povas uzi Skype komputilo-telefono.

Mi jxus ektrovis sistemon por telefoni senkosta tramonde per via komputilo uzanta via ordinara telefono (ne bezonas kapauxdilo), havas nenion elsxulto, kun aux rapida interreto aux malrapida interreto konekto (per telefona malrapida modemo.)

En tiu lasta ekzemplo, demandu min pri lertajxo por atingi rezulton.

Ne necesas ke via telefonamiko estus konektata.

Kompreneble, vi arangxus telefonparolo laux Grenvicxa Meza Tempo (GMT), k.t.p.

Se iu volas esti mia telefonamiko, komuniki kun mi por ricevi mian telefon-numeron.

Ekzamenu la supre menciitan senkostan metodon: http://www.jajah.com

Jen mia elektronika posxtadreso: seraphim@gate.net


FREE TELEPHONE CONTACT BETWEEN ESPERANTISTS

Isolated Esperantists often wish to communicate with other Esperantists to practice speaking.

I'm wandering from the usual theme of the "Recruiting Place" to call attention to the possibility of free global telephone contact by means of your computer.

I've noticed the personal profiles of registered users at Lernu.com and other examples sometimes mention the program "Skype" for that purpose. But Skype users need a broadband connection to the internet. I don't have that, so I'm unable to use the Skype internet phone.

I just discovered a system to make free telephone calls globally with your regular telephone (you don't need a headset), with nothing to download, with either broadband or dial-up connection to the internet.

In the last case, ask me about a maneuver to achieve results with a dial-up connection. (If you have dial-up, when someone telephones you, he'd normally get a busy signal.)

It isn't necessary for the friend you are phoning to be connected to the internet.

Naturally, you would arrange your telephone calls according to Greenwich Mean Time, etc.

If someone wants to be my telephone friend, contact me for my phone number.

Examine the above-mentioned free method at http://www.jajah.com

My email address is seraphim@gate.net


Sunday, August 20, 2006

BAZO FILOZOFA PRI ESPERANTO-DAUXRIGI

Ekzistas kelkajn (eblas multajn) kialojn por lerni kaj uzi Esperanton. Tamen malsama kialo subtenas nian deziron por propagi Esperanton. (Rilatas al la "ideo interna," kaj mi traktos pri tio poste.)

Ni facile malkuragxigxas en varbada laboro cxar ni ne povas certigi rezultojn.

Por rezisti tian malkuragxon, ni bezonas motivo pliforta ol tiu, kiu suficxas nur por lernado.

La manko de varbrezultojn malkuragxigas nin, kaj cxiam ni havos pli malsukceso ol sukceso. Tio estas natura.

Por tial estas grava eraro timi malsukceson.

Tamen, kio estas la antidoto kontraux malkuragxo?

Jen estas la sama ideo per aliaj vortoj:

Oni devas labori por efektivigi cxiun indajn celojn.

Se io estas farinda, tio devas esti farenda.

Ne gxenu pri rezulto, nur pri via laboro. Dum cxi tiu vivo, neniu certigxas pri la lasta rezulto de iu ajn ago.

Nur la nuntempa laboro valoras. Pripensu pri tio nune, lasu la estonecon en manoj de Dio.

PHILOSOPHICAL BASIS FOR CONTINUING IN ESPERANTO

There are several reasons, perhaps many, to learn and use Esperanto. Nevertheless, a different reason supports our desire to propagate Esperanto. (It has to do with the "internal idea," and I'll deal with that at a later time.)

We easily become discouraged in our recruitment efforts because we cannot guarantee the results.

To combat such discouragement, we need a stronger motivation than that which is sufficient merely for learning.

The lack of recruiting results discourages us, and we always will have more failure than success. That is natural.

Therefore, it is a serious mistake to fear failure.

Nevertheless, what is the antidote against discouragement?

Here is the same idea expressed in different words:

One ought to work to achieve every worthy goal.

If something is worth doing, it ought to be done.

Don't be concerned over results, only for your efforts. During this life, no one can assure the end result of any action whatever.

Only the present work is worthwhile. Think about that for the present and leave the future in God's hands.

Monday, August 14, 2006

KIAL ONI DEVUS LERNI ESPERANTON?

Kial oni devus lerni Esperanton?
Ronald J. Glossop, Sankta-Luizo, Misurio, Usono,
aŭtoro de la libro "Confronting War" -- 4-a eldono -- por la "Tago de la Lernejo" ĉe la Universala Kongreso de Esperanto, Gotenburgo, Svedio, 29 julio 2003.

"Kial oni devus lerni Esperanton?" Kompreneble, la respondo ne estas la sama por ĉiu persono. Plue estas diversaj specoj de kialoj. Mi volas diskuti kun vi kelkajn el ili en tri kategorioj. Tiuj tri specoj de kialoj estas (1) la praktikaj kialoj, (2) la mens-pligrandigaj kialoj, kaj (3) la moralaj kialoj.

La unua praktika kialo, kiun mi volas mencii, estas por amuzi vin. Per Esperanto vi povas renkonti kaj konatiĝi kun multaj bonkoraj, interesaj, kleraj, lertaj, talentaj personoj, vojaĝi al diversaj landoj tra la tuta mondo, ĝui vere internaciajn festojn, kaj aŭskulti muzikon kaj danci dancojn de multaj kulturoj. La tuta planedo povas iĝi via ludejo.

La dua praktika kialo estas por havi konatajn (kaj eĉ ĝis nun nekonatajn) samideanajn amikojn, kiuj salutos kaj bonvenigos vin ie ajn en la mondo. Kelkfoje ili eĉ invitos vin manĝi kaj resti en siaj domoj en foraj landoj. Kiel Esperantistoj ofte diras, "Se vi volus gajni monon, studu la anglan ; sed se vi volus havi amikojn, lernu Esperanton." Sendube estas vera aforismo, ke Esperantistoj havas bonajn amikojn ĉie. Preter tio, ne forgesu, ke kelkfoje Esperantistoj eĉ trovas edzon aŭ edzinon, ĉar ili estas parto de la Esperanta komunumo.

La tria praktika kialo lerni Esperanton, speciale por infanoj en anglaparolantaj kaj Aziaj landoj, estas, ke Esperanto provizas bonan manieron komenci la studon de alia lingvo krom la denaska lingvo. Diversaj eksperimentoj montras, ke lernantoj povas pli rapide lerni la laŭregulan lingvon Esperanton ol Eŭropajn naciajn lingvojn kiel la anglan kaj la francan. Plue oni povas observi, ke lernantoj, kiuj unue studas Esperanton anstataŭ pli malfacilajn lingvojn, poste pli avide lernas aliajn lingvojn. Ili sentas, ke ili havas la kapablon fari tion. Male, la studado de pli malfacilaj lingvoj kiel la latina kaj la angla ofte malkuraĝigas la lernantojn provi lerni aliajn lingvojn.

Nun mi turniĝu al la dua speco de kialo studi Esperanton, nome, por pligrandigi vian menson per pli bona kompreno de la mondo. Kiel bone diras Kanada Esperantisto Doktoro Stevens Norvell el Nov-Skotio, Esperanto estas "fenestro al la mondo." Kiam oni kapablas legi kaj aŭdi nian lingvon, oni povas informiĝi pri aliaj landoj, aliaj kulturoj, kaj aliaj vidpunktoj per libroj, jurnaloj, revuoj, sonbendoj, vidbendoj, radiaj kaj televidaj elsendoj, retejoj, kaj ret-mesaĝoj. Oni povas informiĝi el neŭtrala vidpunkto pri kio okazas tra la tuta mondo.

Plue ne estas nur specifaj informoj, kiujn vi povas ekscii. Oni gajnas ankaŭ pli bonan mondkoncepton ĝenerale. Oni ne plu estos tiel ligita per lingvo al malgranda parto de la Tero kaj la vidpunktoj de tiu lingva aŭ kultura komunumo. Oni konatiĝas kun la tuta homa komunumo.

La tria speco de kialo lerni Esperanton estas por mi la plej grava. Ĝi estas la morala kialo, kaj ĝi havas du flankojn.

Unue, oni povas havi rilaton kun aliaj personoj tra la tuta mondo sur bazo de egaleco kaj justeco ĉar oni uzas tutteran neŭtralan lingvon anstataŭ la propran nacian lingvon. Vi ne postulos ke aliuloj uzu vian lingvon, kaj ili ne postulos, ke vi uzu ilian lingvon. Sekve ekzistas sento de egaleco kaj justeco inter vi kaj aliuloj.

La dua aspekto de la morala speco de kialo lerni Esperanton estas la fakto, ke, kiel Esperantisto, oni helpas krei evoluantan harmonian tutmondan komunumon. Per Esperanto oni iĝas parto de tre grava historia movado, kiu antaŭenigas la solidarecon inter ĉiuj homoj. Esperanto ne estas nur lingvo. Ni Esperantistoj konstituas tute novan specon de universala komunumo bazita sur la uzo de nia tutmonda lingvo. Ni nun kune moviĝas preter la inter-naciismo de la dudeka jarcento al la tutmondismo de la dudek-unua jarcento. Tamen ni samtempe helpas konservi la multajn naciajn lingvojn en la diversaj mondpartoj ; tiel ni konservas la lingvan diversecon.

Sendube estas aliaj kialoj lerni Esperanton, kiujn mi ne menciis. La situacioj kaj motivoj de homoj estas tre diversaj. Tamen mi esperas, ke la ideoj, kiujn mi presentis ĉi tie, helpos vin persvadi aliulojn, ke ili devus lerni Esperanton kaj aliĝi al nia evoluanta tutmonda komunumo.

Ronald J. Glossop

WHY SHOULD WE LEARN ESPERANTO?

Why should we learn Esperanto?
Ronald J. Glossop, Saint Louis, Missouri, USA.

for the "Day of the School" at the Universal Congress of Esperanto, Gothenburg, Sweden, 29 July 2003

"Why should we learn Esperanto?" Of course, the answer is not the same for each person. Furthermore, there are different kinds of reasons. I want to discuss these various reasons under three headings. The three kinds of reasons are

1. the practical reasons,
2. the reasons related to expanding one’s mind, and
3. the moral reasons.

The first practical reason which I want to mention is to enjoy yourself. By means of Esperanto you can meet and become acquainted with many good-hearted, interesting, educated, clever, talented persons. You can travel to various countries throughout the world. You can participate in truly international parties. You can hear music and join in dancing the dances of many cultures. The whole planet can become your playground.

The second practical reason is to have like-minded friends (some of whom you have not even previously met) who will greet you and welcome you anywhere in the world. Sometimes they will even invite you to eat with them and stay in their homes in far-off lands. As Esperantists often say, "If you want to gain money, study English; but if you want to have friends, learn Esperanto." Undoubtedly it is a true saying that Esperantists have good friends everywhere. Beyond that, don’t forget that sometimes Esperantists even find a husband or a wife as a result of belonging to the Esperanto community.

The third practical reason for learning Esperanto, especially for children in English-speaking and Asian lands, is that Esperanto provides a good way of beginning the study of a language other than your native tongue. Various experiments show that pupils learn the rule-guided language Esperanto more rapidly than European national languages such as English and French. Furthermore, one can observe that pupils who first study Esperanto instead of more difficult languages are afterwards more eager to learn still other languages. They feel confident that they have the capability to do that. On the contrary, the study of more difficult languages like Latin and English often discourages pupils from trying to learn other languages.

Let me turn now to the second kind of reason for studying Esperanto, namely, to expand your mind in order to have a better understanding of the world. As Canadian Esperantist Dr. Stevens Norvell of Nova Scotia rightly notes, Esperanto is "a window to the world." When you are able to read and hear Esperanto, you can use it to become informed about other countries, other cultures, and other viewpoints through books, newspapers, magazines, sound-tapes, videotapes, radio and television broadcasts, web-sites, and web-messages. You can acquire information from a neutral point of view about what is happening throughout the whole world.

Furthermore, it is not only specific information which you can acquire. You will also gain a better general understanding of the world. You will no longer be so tied by language to one small region of the Earth and the viewpoint of that language or cultural community. You can become acquainted with the whole human community.

The third kind of reason to learn Esperanto is for me personally the most important. It is the moral reason, and it has two sides.

First, you can have a relationship with other persons throughout the world on the basis of equality and justice because you are using the world-wide neutral language Esperanto instead of your own national language. You will not require others to use your language, and they will not require you to use their language. Consequently there exists a feeling of equality and justice between you and others.

The second aspect of the moral kind of reason for learning Esperanto is the fact that, as an Esperantist, you are helping to create an evolving harmonious global community. Through Esperanto you become part of an important historical movement which promotes a sense of solidarity among all humans. Esperanto is not only a language. We Esperantists constitute a totally new kind of universal community based on the use of our global language. We together are now moving beyond the inter-nationalism of the twentieth century to the globalism of the twenty-first century. Nevertheless, at the same time we are helping to conserve the many national languages in the various parts of the world, thus preserving linguistic diversity.

Undoubtedly there are other reasons for learning Esperanto which I have not mentioned. The situations and motives of humans are very diverse. Neverthe-less I hope that the ideas which I have presented here will help you to persuade others that they should learn Esperanto and become members of our evolving global community.

Monday, August 07, 2006

KIO SIGNIFUS DUONA ESPERANTISTO?

Iam ideoj skribindaj cxi tie forflugas min. Tiusemajne mi pripensis simplan temon bazita en breva rakonto pri fama predikisto (D.L. Moody) en la deknaux jaracento.

Li estis konsiderata tiel "savisto de animoj." En la komenco de lia prediklaboro, li revenis hejmen post kunveno kie predikis. Amiko demandis al li, "Kiom da animoj estis savigxata cxi tiu nokte?"

La fama predikisto respondis: "Du kaj unu duona."

La amiko diris, "Du plenagxuloj kaj unu infano?"

Li respondis emfaze, "Ne, ne. Du infanoj kaj un plenagxulo. Komprenu -- la infanojn mi konsideras tiel havas ilian tutvivojn por servi Dion, sed la plenagxulo havas nur malgrandan parton restanta de lia vivo por servi Dion!"

Interesa koncepto, cxu ne?

Unu infano kiu estas varbata (al Esperanto, en nia kazo) pli valoras ol plenagxulo, cxar infano povas studi, lerni, spertigxi por multa da dekjaroj dum la estoneco.

Mi konfesas ke mi ne estas kompetenta por varbi infanojn, kiu estas fako aparta. Se tio interesas vin, viztu Infanoj Cxirkaux la Mondo http://www.cxlm.org

Kompreneble, ni varbas plejparte da tempon kun plenagxuloj aux plenkreskulojn, kaj ni neniam devas forgesi ke Dio elektis Moseon por liberigi la Israelidojn kiam Moseo havas okdek jarojn!


WHAT COULD HALF-AN-ESPERANTIST MEAN?

Sometimes ideas worth writing about here escape me. This week I was thinking of a simple theme based on a brief account of a famous preacher (D.L. Moody) in the 19th century.

He was considered to be a "saver of souls." At the beginning of his ministry, he came home from a meeting where he had preached. A friend asked him, "How many souls were saved tonight?"

The famous preacher answered: "Two and one-half."

The friend said, "Two adults and one child?"

He answered emphatically, "No, no. Two children and one adult. Understand, I consider the children have their complete lives to serve God, but the grown-up has only a small part left of his life to serve God!"

An interesting way to look at it, isn't it?

A child recruited (to Esperanto, in our case) is worth more because the child can study, learn and become expert for many future decades.

I admit that I am not qualified to recruit children, which is a separate specialty. If this is of interest to you, visit Children Around the World at: http://www.cxlm.org

Of course, we recruit adults and grown-ups most of the time, and we should never forget that God chose Moses to liberate the Children of Israel when Moses was 80 years old!