Sunday, July 30, 2006

LEGXOJ DE INERCIO

Du legxoj regas en la mondo fizika..

1) Cxio ajn ke estas nemovanta, tio dauxros tielmaniere gxis io eksterna agas kontrauxe por movi gxin.

2) Cxio ajn ke estas movanta, tio dauxros tielmaniere gxis io eksterna agas kontrauxe por halti gxin.

Laux uzo metafora, ni povas adapti ilin ankaux en kutimaj aferoj.

Jen vi havas miajn interpretojn tielmaniere apliki ilin en tagaj uzoj.

1) Nenio en via vivo sxangxos krom se vi pusxas gxin. (Alivorte, vi bezonas strecxi sin.)

2) Kiam io movas, frotvarmo estas kreanta. (Alivorte, aliaj uloj eblas rezisti vian penadon.)

Tro ofte, ni atendas ke aliaj personoj sxangxus nian mondon, kaj tio neniam okazos. Tio, kio ni nefaros. neniam estos faranta.

Cxu sxajnas al vi bezonas sxangxi en via vivo? Cxu en via persona vivo? Cxu en via interrelato kun aliaj? Cxu en via Esperanto-klubo?

Vi mem devas kaj povas instigi sxangxojn. Ne esperas helpon gxis vi "ekpusxas" la aferon.

Laux la mencionata ekzemplo, kiu rezistos vian penadon? Vere, pri Esperanaj aktivecoj por varbadoj, neniu kontauxfaros vin.

Ni ekpusxu hodiaux kaj movu tielmaniere la movado ke ni tiom amas.


LAWS OF INERTIA

Two laws control the physical world.

1) An object at rest will remain at rest unless acted upon by an outside force.

2) An object in motion continues in motion unless acted upon by an outside force.

We can metaphorically adapt them also to everyday affairs. Here are my interpretations to apply them in this manner to daily use.

1) Nothing in your life will change unless you push it. (In other words, you need to exert yourself.)

2) When something gets moving, it creates friction. (In other words, others many resist your efforts.)

Too often we wait for others to change our world, and that will never happen. Whatever we do not do never will be done.

What do you think needs changing in your life? In your personal life? In your interrelations with others? In your Esperanto club?

You yourself ought to and are able make changes, and not wait for help until you begin "pushing" the matter.

Going back to the aforementioned example, who will resist your efforts? Truly, regarding Esperanto recruiting activities, no one will resist you.

Let us begin "pushing" today and in that manner move the movement we so much love.

Tuesday, July 18, 2006

GENERAL NOTICE

Ekzamenu la arkivojn por mensagxoj gxis nun nelegintaj. Viaj komentoj prezentas min kun la sola maniero por mi konos se cxi tie penado estas vere inda, do bonvolu komenti ofte.

Check the archives for posts you missed. Your comments are the only way I can know if these efforts are worthwhile, so please comment regularly.

Monday, July 17, 2006

KIOM KOSTAS UNU VARBATA?

Cxu multkostas varbi? Sendube, oni povas elposxigi grandan monsumon por iu ajn motivo, kaj multaj klubestroj premisas la klubkason envavus trezoron por Esperantigi la nekonatojn.

Tiu falsa premiso kauxzas oni kredi la devo por varbi apartenas al grupo (la klubo) kiu havas suficxan monon, kaj la individuo povas fari nenion.

One trovas alian helpeman leciono el la Biblio, La Agoj 3:1-7.

"Kaj Petro kaj Johano estis suprenirantaj en la templon je la horo de pregxado... Kaj unu viro, lama de la patrina ventro, estis portata; oni lin metis cxiutage apud tiu pordego de la templo... por ke li petu pri almozoj la enirantejo en la templon; tiu, vidante Petro kaj Johanon enirontajn en la templon, petis almozon. Kaj Petro, fikse rigardante lin, kun Johano, diris: Rigardu nin. Kaj li atentis ilin, atendante ricevi ion de ili. Kaj Petro diris: Nek argxentajxon nek orajxon mi havas, sed kion mi havas, tion mi donas al vi. En la nomo de Jesuo Kristo, la Nazaretano, piediru. Kaj li prenis lin per la dekstra mano kaj lin levis; kaj tuj liaj plandoj kaj liaj maleolostoj fortigxis."

Cxu ne estas rimarkinda ke Petro cxefdiscxiplo kaj forta predikanto en la etendo de Kristanismo (lia prediko en Tago de Pentekosto konvertis 3,000) -- ke li havas neniun mono!

"Nek argxentajxon nek orajxon mi havas..."

Cxu vi ecx ne havas monon por acxeti Esperanta propagandon por helpi vian varbantojn?

Nek Petro nek aliajn discxiplojn tion havis -- tamen rigardu la ceteran verson: "Sed kion mi havas, tion mi donas al vi."

Mi volas diri ke anstataux koncentras pri nia manko, aliamaniere ni emfazu tion kion ni havas.

Kaj kion havas la malricxulo? Kion ni havas kiam ni ne havas monon? Ni ankoraux havas gravajn kapablojn por varbado. Kio?

Ni havas kapablon por amikigi.

Ni havas kapablon por paroli.

Tiujn suficxas por sukcesi!


HOW MUCH DOES A RECRUIT COST?

Is it expensive to recruit? Doubtless one can spend large sums of money for whatever purpose, and many club leaders presume the club treasury should contain a treasure to make an Esperantist out of a stranger.

This false premise causes a person to believe the duty or recuiting belongs to the group (the club) which has suficient money, and the indidivual is able to do nothing.

There is another helpful lesson from the Bible, Acts 3:1-7.

"Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer.... And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple... to ask alms of them that entered into the temple; Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk. And he took him by the right hand, and lifted him up: and immediately his feet and ankle bones received strength."

Isn't it remarkable that Peter, chief disciple and mighty preacher in the spread of Christianity (his sermon on the Day of Pentecost converted 3,000 people) -- had no money!

"Silver and gold have I none..."

You don't have money to even buy Esperanto promotional materials to help in your recruitment?

Neither Peter or other disciples had any -- nevertheless consider the rest of the verse: "But what I have, that I give you."

I mean that instead of concentrating on our lack, on the other hand we emphasize what we have.

And what does the poor person have? What do we have when we have no money? We still have a serious capability to recruit. What?

We have the ability to make friends.

We have the ability to talk.

Those are sufficient for success!

Wednesday, July 05, 2006

KIO MOVAS EN LA MOVADO?

Ni ofte parolas pri la Esperantamovado, ekzemple la mondskala Esperanto movado, aux la nacia Esperanto Movado, ktp. Estas bonsenca demandi, Pri kio konsitas la "movado?" Alivorte, cxu io movas fakte?

Sxajnas al mi ke la kvanto de Esperantistoj pli grandigxis estinte ol nuntempe. Mi parolis kun veteranoj militaraj Usonaj kiuj estis taskitaj en Exuropo dum la Dua Mondmilito, kaj ili diris al mi ke vidis afisxojn ke Esperanto estis parolata tie en cxiuj trajnaj kaj busaj stacioj tra cxiu ne-Nazio lando.

Plue, mi opinias ke membreco en asocioj Esperantaj aux stagnis aux reduktigxis dum jardekoj, kvankam mi ne havas statistikojn pri tutaj landoj, tamen mi havas tiujn pri la Universala Esperanto Asocio kaj Usonaj organizoj.

Nekredeblas ke Usono havas tiel malpli UEA delegitoj, kaj same pri membroj ordinaraj de UEA. Egalas la membreco de la Esperanto Ligo de Nordameriko (ELNA) cxiu jaro malkreskas. Evidente multaj membroj ne renovigas membreco, kaj malpli novuloj kunigxis anstataxue. (Oni demandus "Kial?")

En 1937, Stalinistoj ekzekutis 2000 Esperantistojn kaj forsendis multegajn al la Gulago. Pripensu! Neniam estas tiom konataj Esperantistoj en Usono! Do, ekzistas multajn Esperantistojn en la pasinta ol hodiaux.

Cxu kia senco movas la Esperantamovado? Kie estas la moveco? Kiel gxi movas?

Jes, ekzistas movon, sed gxi ne estas difinita ne limigita per la nacionaj aux internaciaj organizoj Esperantaj.

La movado okazas en cibernatikaspacio, la mondo interreta. Nekalkulebla kvanto de personoj nefiligxitaj lernas kaj uzas Esperanton per retposxto, forumoj, mesagxado, ktp.

"Lernu," multelingva interreta fonto por komencanta al supera Esperantastudantoj (http://www.lernu.net) kavas pli ol 25.000 registrantoj. Tio vere montras kie la movo estas. La Esperantamovado kreskas je la ekspanciaj randoj de la interretaj studlokoj --- ne je nacilandaj kluboj.

Ciberstudentaoj estas memvarbataj. Neniu Esperantisto kontaktis ilin -- kontrauxe ili kontaktis Esperantistojn kauze ilia memvolo.

Nun, supozu cxiu Esperantisto varbos unu plu cxijaro. La 25.000 de "Lernu" kreskus gixis 50.000 dum la unua jaro, 100.000 sekvanta jaro, tiam 200.000, ktp.

Imagu sama aktiveco en cxiu klubo.

Ni asertas ke 2 miliono Esperantaparolantoj mondskala ekzistas. Se cxiu replikus sin, poste unu jaro estus 4 miliono, ktp.

Vi komprenas tien mi gvidas, cxu ne? Se cxiu varbigos nur unu persono jare, tio ne sxajnas tro malfacila, cxu?

Tiam vere movegus nia movado!


WHAT MOVES IN THE MOVEMENT?

We often speak of the Esperanto Movement as in references to the International Esperanto Movement, or a National Esperanto Movement, etc.

It is fair to ask What does the "movement" consist of? Is anything in fact "moving?"

I think the number of Esperantists used to be greater than it is now. I've talked with American military veterans who were stationed in Europe in WWII, and they tell me that they saw signs posted that Esperanto was spoken in railway and bus stations in every non-Nazi country.

Furthermore, I think membership in Esperanto Associations has been stagnant or diminishing for decades. Although I don't have the figures for individual countries, I do know two significant indicators, namely the UEA and the USA (ELNA) organizations.

It's incredible that the USA has so few UEA delegates, but the latest figures show a decline, as do the number of people in the USA who are ordinary members of the UEA.

Also, the number of people who ae members of the USA Esperanto Association (ELNA) declines each year. Clearly, many do not renew their memberships and few new ones are joining to replace them.

In 1937, Stalinists executed 2000 Esperantists and sent many more to the Gulag. Think of it -- there have never been that many known Esperantists in the USA! There must have been many more Esperantiss in the past than there are now. At least in the USA.

In what sense is the Esperanto Movement moving? Where is the motion? How is it moving?

Yes, there is movement, but it isn't limited to, nor is it defined by, the national or international Esperanto organizations.

The movement is occuring in cyberspace, the world of the Internet. Uncounted numbers of unaffiliated people are learning Esperanto and using it in emails, forums, messaging, etc.

Lernu, a multilingual online source of Esperanto study from beginner to advanced (http://www.lernu.net) has over 25000 students registered. This indeed shows where the movement is in the Esperanto Movement. The Esperanto Movement is growing at the expanding edges of the cyberspace training sites, not at the limits of the membership rolls of the national Esperanto societies and their affiliated clubs.

These cyber-students were self-recruited. No Esperantist contacted them --- they contacted the Esperantists on their own initiative.

Now suppose that each Esperantist recruited one more each year. The 25,000 enrolled in Lernu would grow to 50,000 in one year, 100,000 the next year, 200,000 in the third year, etc.

Suppose each member in a national Esperanto organization recruited one more member each year. Imagine the same for every member in every club or group.

We claim there are 2 million Esperanto speakers in the world. If every Esperantist duplicated himself each year, in one year there would be 4 million, the next year 8 million, etc.

You see where I'm trying to lead, don't you?

Each person winning just one new person a year doesn't sound too formidable a task, does it?

Then the Esperanto Movment would truly move!